Questions fréquemment posées

6. Huurbetaling, waarborgsom en betaalachterstand

Vous pouvez transférer le loyer vous-même ou utiliser un prélèvement automatique. Avec une domiciliation, vous payez toujours à temps et vous savez aussi à l'avance quand le loyer sera débité.

Let op: Si vous êtes un nouveau locataire, vous devez toujours transférer vous-même la caution et le premier mois de loyer. Le numéro de compte bancaire pour cela est indiqué dans le contrat de location article 1.6 que vous avez reçu et signé.
Betaalt u momenteel via een automatische incasso en wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Vul dan het formulier automatische incasso in.
U betaalt iedere maand de huur aan ons. Het volledige huurbedrag dient uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe maand te zijn betaald.
Heeft u per abuis te veel aan ons betaald, neem dan contact met ons op via administratie@beauvastgoed.nl.
Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats van de woning die u huurt
  • Uw vraag met betrekking tot betalingen
  • Datum van afschrijving van de betaling

Als u een automatische incasso heeft afgegeven en uw huur wordt niet afgeschreven dan kan het zijn dat wij de automatische incasso hebben stopgezet. Wij zetten de automatische incasso stop als de automatische incasso bijvoorbeeld meerdere keren is gestorneerd (teruggeboekt naar uw rekening).

Mocht bovenstaande niet het geval zijn verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie via administratie@beauvastgoed.nl.
Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

  • Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats van de woning die u huurt
  • Uw vraag met betrekking tot de automatische incasso
De verhuurder mag jaarlijks de huurprijs verhogen van de door u gehuurde woning. Voor de wettelijke regels voor huurverhogingen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.
Soms zijn er omstandigheden waardoor het niet lukt om uw huur op tijd of in één keer te betalen. Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten via administratie@beauvastgoed.nl. Wij zoeken samen naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn of een paar dagen uitstel. Het belangrijkste is dat u met ons in gesprek gaat om te voorkomen dat de achterstand oploopt.

Als uw betaling niet op tijd is dan ontvangt u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt automatisch vanuit ons systeem verzonden.
Kunt u de huur niet meer betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via administratie@beauvastgoed.nl. Vul het formulier ‘inkomsten en uitgaven’ in en stuur deze mee met uw e-mail aan ons.

Voulez-vous de l'aide pour résoudre ou prévenir vos dettes ? De nombreuses municipalités proposent une aide à l'endettement. Consultez le site web de votre municipalité pour connaître les options disponibles.
Als u nog geld van ons krijgt dan wordt u hierover altijd geïnformeerd per brief of via het e-mailadres wat bij ons bekend is.

Vanaf het moment dat u een bericht ontvangt, is binnen drie maanden het geld bijgeschreven op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.
Een waarborgsom is een zekerheid die bij aanvang van de huurovereenkomst door u wordt voldaan aan de verhuurder. Bij einde van de huurovereenkomst wordt de waarborgsom aan u teruggestort mits de woning conform de procedure wordt opgeleverd. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
U dient de waarborgsom uiterlijk 5 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst doch altijd voor de overhandiging van de sleutels van het gehuurde (de oplevering) aan ons te voldoen. Het bankrekeningnummer hiervoor staat vermeld in de huurovereenkomst artikel 1.6 welke u heeft ontvangen en ondertekend.
De waarborgsom zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de huurovereenkomst, aan de huurder worden terugbetaald, zo nodig na aftrek van hetgeen verhuurder nog van huurder te vorderen mocht hebben.

Pas de réponse à votre question ?

Si votre question ne trouve pas de réponse dans les questions fréquemment posées, veuillez nous contacter.