Algemene voorwaarden

Beauvastgoed Beheer B.V. (hierna: Beauvastgoed) is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84734876.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

Beheerovereenkomst
De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, aangaande het Beheer van Objecten.

Object(en)
Het complex/de complexen als omschreven in de (bijlage van de) Overeenkomst.

Opdrachtgever
Iedere partij met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat, alsmede de rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer
Beauvastgoed.

Overeenkomst
De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten, de Beheerovereenkomst.

Partijen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.

Vastgoedbeheer
Het administratief en/of technisch en/of commercieel beheer als aangegeven in de Beheerovereenkomst. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (overige) rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Voor zover dergelijke afwijkingen niet hebben plaatsgevonden blijven de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 3: Totstandkoming, wijziging en beëindiging

3.1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien partijen overeenstemming bereiken over de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden alsmede de daar tegenover staande, door Opdrachtgever verschuldigde, tegenprestatie. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst komen die Overeenkomst en de onderhavige Algemene Voorwaarden in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten en bijbehorende Algemene Voorwaarden.

3.2. De Overeenkomst kan per direct, zonder nadere ingebrekestelling, bij aangetekend schrijven, door een partij worden beëindigd, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen, ingeval de andere partij (een vennootschap behorend tot het concern waarvan de partij deel uitmaakt alsmede een firmant, al dan niet zijnde beherende vennoot, daar mede onder begrepen) betrokken is bij dan wel onderwerp is van een situatie van: overlijden (ontbinding van een rechtspersoon daar mede onder begrepen), staking van bedrijfsvoering, aanbieding van een akkoord buiten faillissement, conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen of verlies van de vrije beschikking hierover, inbeslagneming van één of meer van haar goederen, overtreding van het bepaalde in artikel 10 (geheimhouding), reputatieschade, veroordeling tot het plegen van fraude of (aanvraag) van surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, onder bewindstelling of onder toezichtstelling.

Onder reputatieschade wordt verstaan de situatie waarin de reputatie en/of integriteit van één van partijen zodanig is geschaad dat medewerking aan verdere samenwerking van de andere partij redelijkerwijze niet meer kan worden gevergd. 

3.3. Een partij is verplicht haar wederpartij per direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien een meerderheid van haar aandelen wordt overgedragen dan wel de zeggenschap over haar anderszins wijzigt, een juridische fusie of splitsing van haar heeft plaatsgevonden of een substantieel gedeelte van haar vermogen wordt overgedragen aan (een) derde(n). Indien één van de in de vorige zin genoemde situaties zich voordoet heeft de wederpartij het recht om binnen een redelijke termijn – niet langer dan drie maanden – bij aangetekend schrijven, de Overeenkomst te beëindigen. 

3.4. Een Overeenkomst kan voorts worden beëindigd door een partij, mits na deugdelijke ingebrekestelling, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet juist, tijdig en/of volledig nakomt en deze niet-nakoming de ontbinding redelijkerwijs rechtvaardigt, zulks onverminderd het recht van de partij die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1. In aanvulling op het bepaalde in dit lid geldt dat, wanneer een partij tot ontbinding van een Overeenkomst overgaat op grond van het bepaalde in de vorige zin, zij ook, indien de niet-nakoming dit rechtvaardigt, kan overgaan tot ontbinding van eventuele  andere tussen partijen bestaande Overeenkomsten, zelfs al worden de verplichtingen uit die overeenkomst(en) wel naar behoren nagekomen, zulks onverminderd het recht van de partij die tot ontbinding overgaat om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en uitgezonderd het bepaalde in artikel 9 lid 1.

3.5. Een Beheerovereenkomst eindigt indien alle in de Beheerovereenkomst genoemde Object(en) in eigendom zijn overgedragen aan een derde, economische eigendomsoverdracht hier mede onder begrepen, met ingang van de datum waarop de juridische/economische levering plaatsvindt.

3.6. Als een gedeelte van de in een Beheersovereenkomst genoemde Objecten in eigendom is overgedragen aan een derde, economische eigendomsoverdracht hier mede onder begrepen, blijft de Beheerovereenkomst in stand voor de Objecten die niet bij de levering zijn betrokken. 

3.7. Onder eigendomsoverdracht aan een derde wordt niet begrepen overdracht aan een partij binnen het concern waartoe Opdrachtgever behoort. In dat geval zal sprake zijn van contractoverneming, waaraan zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever als de nieuwe eigenaar hun medewerking dienen te verlenen.

3.8. In geval van beëindiging van een Overeenkomst is de Opdrachtnemer verplicht, op eerste verzoek van Opdrachtgever, de aan Opdrachtgever toebehorende – al dan niet elektronische – bescheiden om niet aan Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aan te wijzen derde over te dragen. Opdrachtgever is alsdan verplicht binnen een periode van drie maanden na ontvangst van de bescheiden, eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden aan Opdrachtnemer te melden. Indien sprake is van onvolkomenheden en/of onjuistheden, zullen Partijen alsdan nadere afspraken maken hieromtrent. Mocht Opdrachtgever na afloop van genoemde termijn nog vragen hebben naar aanleiding van de door Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst gevoerde werkzaamheden, dan zal Opdrachtnemer zich er voor inspannen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Opdrachtnemer zal vooraf voor haar medewerking een vergoeding mogen vragen, indien en voor zover zulks redelijk is, een en ander ter beoordeling van Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Bij gebreke van overeenstemming over de vergoeding vervalt de inspanningsverplichting voor de beantwoording van die betreffende vragen.

Artikel 4: Wijzigingen en aanvullingen

4.1. Wijzigingen en aanvullingen op bepalingen in de Overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie en middelen tijdig en volledig ter beschikking stellen en Opdrachtgever staat in voor de juistheid er van. De overdracht van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens aan Opdrachtnemer vindt, bij aanvang van de Overeenkomst, plaats. Opdrachtgever staat er voor in dat de vertrouwelijkheid van transmissies via internet, e-mail en of andere (telefoon)netwerken gewaarborgd is, voor zover dit in redelijkheid van hem verlangd kan worden. Opdrachtgever staat er bovendien voor in dat hij, bij het verwerken en bewaren van de gegevens, alle wettelijke voorschriften in acht zal nemen. 

5.2. Opdrachtgever zorgt voor de benodigde beschik- en bereikbaarheid en continuïteit binnen zijn organisatie, voor zover benodigd voor Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtnemer

6.1. Opdrachtnemer is verplicht de werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, als een professionele, proactieve Opdrachtnemer met gedegen kennis van de markt, overeenkomstig de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren. Bij aanvang van de Overeenkomst ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer heeft vervolgens, gedurende een periode van drie maanden na ontvangst van de betreffende gegevens de tijd om onvolledigheden en/of onjuistheden te melden aan Opdrachtgever. Indien sprake is van onvolledigheden en/of onjuistheden, zullen partijen alsdan nadere afspraken maken om deze te herstellen. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk met de door haar verstrekte informatie omgaan. Opdrachtnemer staat er daarbij voor in dat de vertrouwelijkheid van transmissies via internet, e-mail en of andere (telefoon)netwerken gewaarborgd is, voor zover dit in redelijkheid van hem verlangd kan worden. Opdrachtnemer staat er bovendien voor in dat zij, bij het verwerken en bewaren van de gegevens, alle wettelijke voorschriften in acht zal nemen.

6.2. Opdrachtnemer zal alle activiteiten, welke redelijkerwijs tot het normale Vastgoedbeheerder kunnen worden gerekend en welke benodigd zijn om te bewerkstelligen dat het Vastgoedbeheer te allen tijde voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de veiligheids-, milieu-, en administratie eisen, uitvoeren zonder daarvoor een aanvullende tegenprestatie te verlangen. Indien zich, na het aangaan van de Beheerovereenkomst wijzigingen voordoen binnen de wet- en regelgeving, welke wijzigingen gevolgen hebben voor de in de vorige zin genoemde verplichting van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever voor zijn rekening en risico er voor zorgdragen dat, indien aan de orde, betreffende Object(en) in overeenstemming met de gewijzigde wet- en regelgeving worden gebracht. Wanneer Opdrachtgever zijn verplichting als genoemd in de vorige zin onverkort is nagekomen, blijft de verplichting van Opdrachtnemer, als genoemd in de eerste zin, onverminderd van kracht. Ingeval de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, als gevolg van die gewijzigde wet- en regelgeving, structureel verzwaren, zullen partijen in overleg treden over een aanpassing van de tussen hen overeengekomen vergoeding als omschreven in artikel 7.

6.3. Het is Opdrachtnemer toegestaan bij de uitvoering van zijn werkzaamheden derden in te schakelen, mits zij er voor instaat dat het om professionele partijen gaat. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het Opdrachtnemer niet toegestaan derden in te schakelen zonder instemming van Opdrachtgever indien het gaat om eigen werkzaamheden die Opdrachtnemer moet verrichten uit hoofde van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden. 

6.4. Onverminderd het bepaalde hieromtrent in de Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht, wanneer Opdrachtgever hierom verzoekt, inzage te verlenen in de bescheiden welke betrekking hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit het Vastgoedbeheer, één en ander voor zover passend binnen het normale Vastgoedbeheer en voor zover dit in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd. 

6.5. Opdrachtnemer staat er voor in dat zij goed bereikbaar is en dat zij, uitsluitend in geval van spoedeisende technische storingen, 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar is voor vragen en/of klachten van huurders van Object(en). 

Artikel 7: Vergoedingen en kosten

7.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een, nader in de Overeenkomst te noemen, vergoeding verschuldigd wegens de door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden. De vergoeding is een bedrag exclusief Btw en eventuele overige door Opdrachtnemer gemaakte en door Opdrachtgever, vooraf, goedgekeurde kosten.

7.2. De vergoedingen uit hoofde van de Beheerovereenkomst mogen door Opdrachtnemer per kwartaal vooraf gefactureerd worden aan Opdrachtgever.

7.3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, zijn de in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten – daaronder begrepen reis- en verblijfkosten en andere ‘out-of-pocket’ uitgaven alsmede de kosten van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden – niet in het honorarium begrepen en worden zij achteraf afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4. Als een enkel Object van de in een Beheerovereenkomst genoemde Objecten in eigendom wordt overgedragen, wordt de vergoeding voor het Vastgoedbeheer voor de overgebleven Objecten naar rato aangepast, zulks met ingang van de datum waarop de juridische/economische levering van het verkochte Object plaatsvindt.

7.5. Opdrachtgever is de vergoeding als omschreven in het eerste lid, niet verschuldigd wanneer het gaat om contractoverneming als gevolg van overdracht binnen het concern waartoe Opdrachtgever behoort, zulks als bedoeld in artikel 3.7. Opdrachtnemer kan in dat geval een nader overeen te komen vergoeding aan Opdrachtgever in rekening brengen voor de extra werkzaamheden die hier voor haar uit voortvloeien. 

Artikel 8: Betaling

8.1. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij het bepaalde in artikel 8.5, tweede zin aan de orde is. Betaling zal plaats vinden zonder compensatie, verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook, tenzij het bepaalde in artikel 8.5, tweede zin aan de orde is. Betaling vindt plaats door overmaking van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag naar een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening.

8.2. Zulks ter keuze van Opdrachtgever, kan in geval van een Beheerovereenkomst, betaling geschieden door inhouding door Opdrachtnemer op de hem toekomende vergoeding op de bankrekening van Opdrachtgever waarover Opdrachtnemer, met het oog op het Vastgoedbeheer, de beschikking heeft. 

8.3. Indien de factuur niet binnen 30 kalenderdagen is voldaan, is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd, zulks met een minimum van EUR 175,–.

8.4. Indien Opdrachtgever, na daartoe door Opdrachtnemer in gebreke te zijn gesteld, ook na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde betalingstermijn, het verschuldigde bedrag alsmede de verschuldigde rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim en is hij verplicht aan Opdrachtnemer alle schade en kosten te vergoeden, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de kosten als bedoeld in artikel 8.6. 

8.5. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in artikel 8.1 omschreven. 

8.6. Alle kosten ter inning van een vordering op Opdrachtgever, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 9: Overmacht

9.1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming, als gedefinieerd in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (“overmacht”), niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden zijn verplichtingen opgeschort zolang de niet-toerekenbare toestand voortduurt. Opdrachtgever is geen tegenprestatie verschuldigd gedurende deze periode. Mocht een dergelijke situatie zich langer dan 10 werkdagen voordoen, dan zullen partijen alsdan met elkaar bespreken of de Overeenkomst(en) zal/zullen worden beëindigd. 

9.2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid als weergegeven in artikel 9.1 op de hoogte stellen. 

Artikel 10: Geheimhouding en intellectueel eigendom

10.1. Partijen verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding ten opzichte van derden van al hetgeen partijen ter zake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van de wederpartij bekend wordt, behoudens voor een ieder toegankelijke informatie alsmede in de hierna genoemde situaties. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot informatie, vervat in rapporten, tekeningen, ontwerpen, documenten en overige gegevensbronnen, die partijen aan elkaar ter beschikking stellen in het kader van de Overeenkomst. Partijen zullen de betreffende informatie uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerken en/of gebruiken en zullen die niet aan derden verstrekken, anders dan wanneer dit noodzakelijk is voor de, uit hoofde van de Overeenkomst, te verrichten werkzaamheden en/of een partij hiertoe gedwongen wordt krachtens een rechterlijke uitspraak of openbaarmaking zijn grondslag vindt in een wettelijke verplichting. Partijen zijn verplicht het bepaalde in dit lid bovendien op te leggen aan derden, welke door hen ingeschakeld worden bij de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst. Onder derden worden mede verstaan vennootschappen behorend tot het concern waartoe een partij behoort. 

10.2. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

10.3. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 10.2 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

10.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 10.3 is Opdrachtgever bevoegd de in artikel 10.2 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:

(i) De terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;

(ii) De derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door Opdrachtnemer voldoende representatief wordt geacht;

(iii) Opdrachtgever tevoren Opdrachtnemer informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

(iv) Opdrachtgever legt aan de betrokken derde in een akte, die door de derde ondertekend wordt, de geheimhoudingsverplichting op als bedoeld in artikel 10.1.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en verzekering

11.1. Een partij is jegens de andere partij aansprakelijk voor alle (derhalve ook indirecte, vertragings- en/of gevolg) schade die de wederpartij lijdt als gevolg van of in verband met een niet juiste, volledige en/of tijdige uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst, tenzij de tekortkoming de betreffende partij niet kan worden toegerekend.

11.2. De door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever geldende aansprakelijkheid is per schadegebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan drie keer de tussen Partijen in een Overeenkomst overeengekomen (jaarlijkse) vergoeding exclusief Btw op jaarbasis en wordt niet beperkt door het bepaalde in artikel 11.4. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat wanneer de vaste vergoeding op jaarbasis hoger is dan EUR 500.000,– exclusief Btw de aansprakelijkheid per schadegebeurtenis beperkt is tot een bedrag van EUR 1.500.000,–. In alle gevallen geldt een maximale aansprakelijkheid per jaar van EUR 2.500.000,- voor alle in één kalenderjaar ontstane schadegebeurtenissen.

11.3. Partijen stellen elkaar onverwijld op de hoogte in geval van schade en/of ingeval van een aansprakelijkheidsstelling door een derde, voor zover betrekking hebbend op het bepaalde in de Overeenkomst en/of de daaraan ten grondslag liggende Object(en). Opdrachtnemer is verplicht in geval van diefstal, brand, vandalisme, inbraak en aanrijdingsschade, in overleg met Opdrachtgever, aangifte te doen bij de plaatselijke politie en het door de politie opgestelde proces-verbaal aan Opdrachtgever te doen toekomen. De extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien voor Opdrachtnemer, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast door het aantal uren dat zij aan de betreffende schadegebeurtenis en afhandeling heeft besteed, te vermenigvuldigen met het alsdan binnen zijn organisatie gehanteerde uurtarief voor de betreffende medewerker(s), één en ander te vermeerderen met omzetbelasting. Opdrachtgever is alsdan verplicht de betreffende, door Opdrachtnemer te verzenden factuur, te voldoen op de wijze als omschreven in artikel 9.1. 

11.4. Opdrachtnemer is verplicht, voor zijn rekening en risico, een adequate aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij, wegens de door hem te verrichten werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst met een dekking van tenminste EUR 1.500.000,– per schadegebeurtenis. Op verzoek van Opdrachtgever, overhandigt Opdrachtnemer een kopie van de betreffende polis aan Opdrachtgever. 

11.5. Opdrachtgever is verplicht, voor zijn rekening en risico, voor de Objecten een adequate opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een te goeder naam bekend staande verzekeringsmaatschappij en de premies stipt te voldoen.

11.6. Opdrachtnemer staat er voor in dat de betreffende verzekering in stand wordt gehouden tot ten minste 5 jaar na datum beëindiging van de Overeenkomst.

11.7. Indien derden, die als gevolg van het bepaalde in artikel 6.3, bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer kunnen worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband met die werkzaamheden willen inperken, dient Opdrachtnemer hiervoor goedkeuring aan Opdrachtgever te vragen. Indien Opdrachtgever geen toestemming verleent en Opdrachtnemer die derde desondanks inschakelt, kan de beperking van de aansprakelijkheid niet aan Opdrachtgever worden tegen geworpen. Indien en voor zover de betreffende derde op verzoek van Opdrachtgever dient te worden ingeschakeld en Opdrachtgever er na overleg niet mee akkoord gaat dat Opdrachtnemer die aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever aanvaardt, is Opdrachtnemer vrij om een derde in te schakelen, die niet een dergelijk aansprakelijkheidsbeperking verlangt. 

11.8. Indien Opdrachtnemer namens Opdrachtgever derden inschakelt als bedoeld in artikel 6.3 en 11.7, en ten opzichte van die derde als opdrachtgever fungeert, gelden voor die overeenkomst van opdracht de volgende bepalingen:

(i) Uitvoering van de werkzaamheden dient te geschieden volgens de vigerende garantiebepalingen.

(ii) Gebruikte materialen, gewerkte uren, datum van uitvoering en uurloon dienen op de factuur of middels een werkbon gespecificeerd worden.

(iii) Het werk dient uitgevoerd te worden conform de wettelijke veiligheidseisen.

(iv) Opdrachtgever heeft geen werkvoorschriften voor derden, de werkzaamheden vallen onder de bedrijfsactiviteiten en de voorschriften van derde en derde dient voor schaden een CAR verzekering voor dit werk te hebben.

Artikel 12: Integriteit

12.1. Partijen zijn er mee bekend dat in de relatie tussen hen zorgvuldigheid, maatschappelijke aanvaardbaarheid en integriteit (rechtschapenheid en onkreukbaarheid) van wezenlijk belang zijn. Ieder der partijen, eventuele medewerkers alsmede door een partij ingeschakelde derden daar mede onder begrepen, staat er dan ook voor in dat iedere tegenstrijdigheid tussen persoonlijke en zakelijke activiteiten dient te worden vermeden. Wanneer één der partijen van mening is dat naleving van dit artikel door haar in het geding is of komt, zal deze de wederpartij onverwijld op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan die maatregelen nemen, die naar omstandigheden adequaat en opportuun zijn. Een partij staat er voor in dat (een) door haar in te schakelen derde(n) – eventuele medewerkers en door die derde(n) in te schakelen derde(n) daar mede onder begrepen – het bepaalde in dit artikel onderschrijft en naleeft. 

Artikel 13: Wijziging algemene voorwaarden

13.1. Opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Opdrachtnemer te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

13.2. Indien Opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de Overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de Opdracht is voltooid of de Overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de Overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op de Overeenkomst evenals de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil wenden partijen zich tot de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1. In afwijking van het bepaalde in, onder andere, artikel 3 lid 2 blijven na het einde van de Overeenkomst desalniettemin de bepalingen van toepassing, die bedoeld zijn om ook na datum beëindiging te blijven gelden, waaronder in ieder geval begrepen het bepaalde in de artikelen 5.1 en 6.1 (bewaarplicht), artikel 10 (geheimhouding), 11.4 en 11.6 (verzekeringsplicht) en artikel 12 (integriteit). 

15.2. Het is geen der partijen toe gestaan (een deel van) haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

15.3. Indien een partij uit meer (natuurlijke en/of rechts)personen bestaat, zijn deze steeds hoofdelijk verbonden en ieder voor het geheel jegens de wederpartij aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 

15.4. Bij de uitleg van de bepalingen in de Overeenkomst alsmede de Algemene Voorwaarden zullen, ingeval van onduidelijkheid of onenigheid, deze bepalingen niet worden tegengeworpen aan de partij die de betreffende bepaling heeft geschreven dan wel geacht wordt te hebben geschreven, alleen maar vanwege het feit dat de partij penvoerder is geweest/geacht wordt te zijn geweest.

Alphen aan den Rijn, mei 2021