Disclaimer

Hier vindt u de disclaimer van Beauvastgoed Beheer B.V. (hierna: Beauvastgoed), zoals deze beschikbaar is gesteld door Beauvastgoed. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en e-mailberichten aan u aanbieden.

Contactgegevens

Beauvastgoed Beheer B.V.
Aarkade 7
2406 BV Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 0172-742655
E-mailadres: info@beauvastgoed.nl
Website: www.beauvastgoed.nl

Alphen aan den Rijn, oktober 2022

1. Gebruik van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beauvastgoed is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Beauvastgoed.

2. Geen garantie op juistheid

Beauvastgoed streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Beauvastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

3. E-mail

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden.

Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Beauvastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

4. Contact

Voor vragen omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Beauvastgoed via info@beauvastgoed.nl of 0172-742655.

5. Wijzigingen in deze Disclaimer

De Disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen geen bericht laten uitgaan dat deze Disclaimer is gewijzigd. Wij raden u daarom aan deze Disclaimer regelmatig te raadplegen.

De huidige Disclaimer is bijgewerkt in oktober 2022.