Overnameformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Betreft:


Ondergetekenden:

Vertrekkende huurder(s), hierna te noemen ‘vertrekkende huurder’


Nieuwe huurder(s), hierna te noemen ‘nieuwe huurder’


en namens verhuurder Beauvastgoed Beheer en Onderhoud B.V., hierna te noemen ‘Beauvastgoed’.

Zijn het volgende overeengekomen:

Door de vertrekkende huurder worden aan de nieuwe huurder de navolgende Zelf Aangebrachte Voorzieningen in en/of aan het gehuurde overgedragen:

Met betrekking tot deze overname gelden de volgende voorwaarden:


1. De Zelf Aangebrachte Voorzieningen behoren niet tot de standaarduitrusting van het gehuurde.

2. De nieuwe huurder wil graag de Zelf Aangebrachte Voorzieningen overnemen van de vertrekkende huurder.

3. Zowel de vertrekkende huurder als de nieuwe huurder hebben Beauvastgoed gevraagd om in te stemmen met de overdracht van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

4. De Zelf Aangebrachte Voorzieningen die de nieuwe huurder overneemt worden beschouwd als Zelf Aangebrachte Voorzieningen alsof deze door de nieuwe huurder zelf zijn aangebracht.

5. Alle schade in de ruimste zin van het woord, welke ten gevolge van het uitvoeren van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen nu of in de toekomst zou kunnen worden veroorzaakt of mocht zijn ontstaan, hetzij aan de eigendommen van verhuurder hetzij aan die van anderen, zal voor rekening van de nieuwe huurder en geheel naar genoegen van verhuurder dienen te worden hersteld.

6. Nieuwe huurder draagt zelf zorg voor het onderhoud aan de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, wat dient te gebeuren naar aard en wijze waarmee de verhuurder zich kan verenigen.

7. Indien onderhoudswerkzaamheden aan het perceel dit noodzakelijk maken zal nieuwe huurder voor eigen rekening en risico voor de benodigde verwijdering en herplaatsing van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen zorgdragen.

8. Nieuwe huurder zorgt ervoor dat de Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet leiden tot overlast of hinder voor buren en/of omwonenden.

9. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de Zelf Aangebrachte Voorzieningen voor eigen rekening en risico van nieuwe huurder te worden verwijderd en dient de woning in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht naar aard en wijze waarmee de verhuurder zich kan verenigen, tenzij de opvolgend huurder de Zelf Aangebrachte Voorzieningen wilt overnemen.

10. Nieuwe huurder betaalt een extra waarborgsom (bedrag nader te bepalen). Deze extra waarborgsom wordt toegevoegd aan de reeds betaalde waarborgsom en wordt niet gezien als slechts een waarborgsom voor de Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

11. Nieuwe huurder houdt te allen tijde het recht de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ongedaan te maken, met dien verstande dat de nieuwe huurder dan verplicht is de woning terug te brengen in de staat zoals het was voor het aanbrengen van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

12. Nieuwe huurder brengt verhuurder schriftelijk op de hoogte mocht hij de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ongedaan maken.

13. Nieuwe huurder vrijwaart verhuurder voor schade aan de woning en aanspraken van derden ontstaan door de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, omdat de Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet vallen onder de verzekeringen van verhuurder. Nieuwe huurder dient hier dus zelf een verzekering voor af te sluiten.

14. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst én dit formulier is het overnameformulier rechtsgeldig. Dit overnameformulier maakt deel uit van de huurovereenkomst met de nieuwe huurder.

15. Ingeval nieuwe huurder Zelf Aangebrachte Voorzieningen anders dan genoemd in dit overnameformulier wil aanbrengen dan dient dit aangevraagd te worden via het Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Heeft u vragen?

Wellicht staat het juiste antwoord bij de veel gestelde vragen. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op.