Aanvraagformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Met dit aanvraagformulier vraagt u toestemming om Zelf Aangebrachte Voorzieningen in en/of om uw woning aan te brengen. U krijgt alleen toestemming als u zich houdt aan de voorwaarden die bij de Zelf Aangebrachte Voorzieningen gelden. Mocht achteraf blijken dat u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, dan kunnen wij u bij uw vertrek uit de woning (ondanks een eventuele definitieve toestemming) alsnog verplichten de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ongedaan te maken en het geheel in de originele staat terug te brengen.  

Voorwaarden Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Bijlage bij en één geheel vormend met de huurovereenkomst betreffende:

Huurder verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden betreffende de Zelf Aangebrachte Voorzieningen:

 1. Huurder levert na het aanbrengen van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen duidelijke foto’s aan via servicedesk@beauvastgoed.nl. 
 2. Huurder verleent verhuurder toestemming om (indien nodig) een inspectie uit te voeren in de woning om de Zelf Aangebrachte Voorzieningen te inspecteren. Eventueel zouden bij deze inspectie foto’s kunnen worden gemaakt. 
 3. Huurder heeft vooraf schriftelijk toestemming gevraagd en gekregen voor de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, ook van de gemeente indien dit is vereist. 
 4. Alle schade in de ruimste zin van het woord, welke ten gevolge van het uitvoeren van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen nu of in de toekomst zou kunnen worden veroorzaakt of mocht zijn ontstaan, hetzij aan de eigendommen van verhuurder hetzij aan die van anderen, zal voor rekening van de huurder en geheel naar genoegen van verhuurder dienen te worden hersteld.
 5. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen dienen vakbekwaam en voor eigen rekening en risico van huurder te worden uitgevoerd.
 6. Huurder brengt de Zelf Aangebrachte Voorzieningen aan, of laat deze aanbrengen, met deugdelijke materialen en op een juiste wijze. 
 7. Huurder draagt zorg voor het onderhoud aan de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, wat dient te gebeuren naar aard en wijze waarmee de verhuurder zich kan verenigen.
 8. Indien onderhoudswerkzaamheden aan het perceel dit noodzakelijk maken zal huurder voor eigen rekening en risico voor de benodigde verwijdering en herplaatsing van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen zorgdragen.
 9. Huurder zorgt ervoor dat de Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet leiden tot overlast of hinder voor buren en/of omwonenden. 
 10. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dienen de Zelf Aangebrachte Voorzieningen voor eigen rekening en risico te worden verwijderd en dient de woning in oorspronkelijke staat te worden teruggebracht naar aard en wijze waarmee de verhuurder zich kan verenigen, tenzij de opvolgend huurder de Zelf Aangebrachte Voorzieningen wilt overnemen.
 11. Huurder betaalt een extra waarborgsom (bedrag nader te bepalen). Deze extra waarborgsom wordt toegevoegd aan de reeds betaalde waarborgsom en wordt niet gezien als slechts een waarborgsom voor de Zelf Aangebrachte Voorzieningen.
 12. Huurder houdt te allen tijde het recht de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ongedaan te maken, met dien verstande dat de huurder dan verplicht is de woning terug te brengen in de staat zoals het was voor het aanbrengen van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen. 
 13. Huurder brengt verhuurder schriftelijk op de hoogte mocht hij de Zelf Aangebrachte Voorzieningen ongedaan maken. 
 14. Huurder vrijwaart verhuurder voor schade aan de woning en aanspraken van derden ontstaan door de Zelf Aangebrachte Voorzieningen, omdat de door huurder Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet vallen onder de verzekeringen van verhuurder. Huurder dient hier dus zelf een verzekering voor af te sluiten. 
 15. Bij vertrek uit de woning kunnen de Zelf Aangebrachte Voorzieningen over worden genomen door een opvolgend huurder. Mocht dit het geval zijn dan dient er een Overnameformulier te worden ingevuld. 
 16. Mocht de opvolgend huurder de Zelf Aangebrachte Voorzieningen niet willen overnemen dan dient de vertrekkende huurder de Zelf Aangebrachte Voorzieningen te verwijderen zoals bij punt 10 omschreven. 
 17. De opvolgend huurder kan nooit verplicht worden om een Zelf Aangebrachte Voorziening over te nemen danwel hiervoor een overnamesom te betalen aan de vertrekkende huurder die de Zelf Aangebrachte Voorzieningen heeft aangebracht. 

Heeft u vragen?

Wellicht staat het juiste antwoord bij de veel gestelde vragen. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op.